Poruba má Akční plán na rok 2020

Poruba má k dispozici klíčový dokument, který shrnuje vše podstatné, co by obvod chtěl udělat v roce 2020. Akční plán pro příští rok schválila rada a vzali ho na vědomí zastupitelé.

Akční plán je klíčový strategický dokument, který konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023 s výhledem do roku 2030. Dokument popisuje způsob naplňování strategického plánu v jednotlivých letech s ohledem na dílčí fáze projektů a dostupné finanční prostředky.

„Akční plán zahrnuje konkrétní seznam projektů, které budou v daném roce realizovány a vytváří vazby s prioritami strategického plánu. Tento způsob pomáhá přesně určit, jak se tyto priority daří naplňovat. Umožňuje rychlou orientaci v postupu a realizaci významných projektů, které naplňují vizi a cíle strategického plánu. Je určen nejen pro vedení a pracovníky úřadu, ale také pro širokou veřejnost,“ uvedla místostarostka Petra Brodová.

Projekty, které akční plán obsahuje, jsou různorodé. Pro rok 2020 je jich 76 a jsou rozděleny do pěti priorit strategického plánu – Efektivní řízení, Prostor pro lidi, Aktivní život, Kvalitní zeleň a Čistá doprava. „Chystáme například koncepci politiky parkování, která bude hledat řešení pro konkrétní lokality, koncepci nakládání s bytovým fondem nebo zelení. Z investičních akcí jsou prioritami revitalizace ulice Gustava Klimenta nebo dokončení první etapy výstavby Komunitního domu pro seniory na Dělnické ulici. Připravovat budeme rekonstrukci bytového domu Oblouk. Z ostatních témat má velké zastoupení eGoverment, tedy elektronizace úřední agendy, která občanovi umožní vyřídit si některé záležitosti bez toho, aby musel na úřad, ale i elektronizace vnitřních procesů úřadu. Chystáme ale také například rekonstrukci hřiště u Základní školy J. Valčíka a spoustu dalších věcí,“ uvedla místostarostka Petra Brodová.

U každého projektu je v Akčním plánu určeno, čeho konkrétně chce městský obvod příští rok dosáhnout. „U některých budeme teprve sbírat vstupní data, u jiných připravovat projektovou dokumentaci a někde už budeme finišovat. Nositeli některých projektů není přímo městský obvod, ale jiné subjekty, nejčastěji statutární město Ostrava. Pro Porubu jsou však velmi důležité, a proto jsou součástí Akčního plánu,“ řekla místostarostka.

Snahou městského obvodu je v největší možné míře získávat finanční prostředky z externích zdrojů, například z evropských či státních fondů. „Nejčerstvějším příkladem je již zmiňovaný projekt revitalizace ulice Gustava Klimenta, kde se ucházíme o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení,“ dodala místostarostka Petra Brodová.

Akční plán pro rok 2020 najdou zájemci zde.