S revitalizací ulice G. Klimenta se má začít napřesrok

  • Úvod
  • Novinky
  • S revitalizací ulice G. Klimenta se má začít napřesrok

Na veřejném setkání s obyvateli prvního stavebního obvodu byly představeny záměry týkající se změn veřejného prostoru v této lokalitě – revitalizace ulice Gustava Klimenta i vybudování podzemního parkování pod hřištěm gymnázia P. Tigrida.

V roce 2017 si městský obvod Poruba nechal u ateliéru ProjektStudio EUCZ zpracovat koncepční strategickou studii urbanistického prostoru prvního stavebního obvodu, která je koncepčním rozvojovým materiálem veřejného prostoru, z něhož by měly vycházet veškeré zásahy, úpravy, opravy a investice v tomto stavebním obvodu. Studie obsahuje analytickou a návrhovou část. Analytická část je vyhodnocením současného stavu lokality z pohledu zeleně -  kvality zelených ploch, perspektivy dřevin, dopravy (analýza parkování), pasport komunikací a veřejného prostoru včetně vyhodnocení stavu mobiliáře. Návrhová část pak řeší výhledový stav.

Náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová připomněla, že se do studie promítly i výsledky dotazníkového šetření a několika veřejných setkání s obyvateli prvního obvodu. Důležitá byla rovněž spolupráce s památkáři (první obvod je městská památková zóna) a především zpětná vazba od lidí, kteří tam bydlí. Změny, které z doporučení studie vycházejí, mají například dvorům vrátit pobytovou a klidovou funkci s kvalitní zelení, vytvořit prostor nejen pro parkování aut, ale i chodníky, aleje stromů a zelené plochy, estetičtější řešení kontejnerových stání či bezpečnější napojení na hlavní komunikace.

Koncepční strategická studie je podklad, jak se v daném území chovat, a oba představené projekty – revitalizace ulice G. Klimenta i vybudování parkovacího objektu – z ní vycházejí. O krok blíže k realizaci je v této chvíli revitalizace. Momentálně se připravuje dokumentace pro územní a stavební řízení a ještě letos by měl vzniknout celý projekt. Realizován by mohl být už v roce 2020. „Je to první území, které je řešeno koncepčně. Takto bychom chtěli pracovat i na dalších obvodech,“ doplnila Jana Klečková z odboru rozvoje obvodu.

Co se revitalizace ulice G. Klimenta týká, v návaznosti na ulice Budovatelskou a Urxovu by byla vytvořena obytná zóna se zklidněním dopravy, zvýšenou bezpečností chodců, s rozšířenou nabídkou parkovacích míst a nově vysazenou zelení s kvalitními, už vzrostlými stromy.  Na návrhu, jak by měl vypadat předprostor gymnázia, spolupracovali sami jeho studenti.

Lidi však nejvíce zajímala otázka řešení parkování v této oblasti. Na celém území 1. obvodu je požadavek na bezmála 2700 parkovacích míst. Nabídka je však pouhé dvě tisícovky, takže zhruba čtyři sta vozů dennodenně stojí „na pokutu“ a tři stovky „na pomezí pokuty“. Situaci by mohlo zlepšit vybudování podzemního parkovacího objektu za gymnáziem P. Tigrida. Návrh počítá s tím, že by byla využita modulace terénu, takže školní hřiště by mohlo být na střeše garáží. Počítá se také, že v širším okolí vznikne parkovací objekt za domem kultury, ale zároveň bude reorganizací i novou výstavbou zkapacitněna nabídka parkování na ulicích.

Publikováno dne 14.02.2019